Att arbeta med kartor

Verktyg för att upptäcka världen

Struktur och frihet målas ofta upp som motsatser i skoldebatten, som det tänkta valet mellan auktoritär katederundervisning och flummig låt gå-attityd. På tvärs mot det hävdar vi det ganska självklara i att frihet behöver struktur. Kartor är vårt verktyg för att nå dit.

Syftet med kartor är att de ger faktamässig översikt och synliggör centrala förmågor och begrepp utan att vara bundna till en specifik, begränsande uppgift. Det kan handla om att ge fågelperspektiv på historiska epoker, politiska ideologier eller naturvetenskapliga begrepp. Det kan vara att visa hur samhällsfrågor kan analyseras, hur källor kan granskas kritiskt, hur olika texttyper kan skrivas eller hur muntliga presentationer kan läggas upp.

Kartorna går att kombinera med varandra för att ge verktygen som behövs i ett ämnesövergripande tema utan att eleven själv måste uppfinna hjulet. De är minimalistiska och kortfattade för att ge visuell överblick och fungera som stöttande komplement till längre, mindre strukturerade texter.

Ett gemensamt språk

I klasserna finns elever med olika motivationsprofiler, med många funktionsvariationer och med inlärningssvårigheter av olika slag. Mängden individuella behov gör det otympligt att lösa varje elevs behov genom extra anpassningar, och dessa behöver därför infogas i den ordinarie undervisningen på ett sätt som erbjuder stöd och stimulans till alla elever utan att begränsa de elever som vill ta lärandet längre på egen hand.

Kartor innebär att samtliga elever får tillgång till stöttning och tydlighet, vilket minskar stress och osäkerhet hos alla. Det gemensamma språket och faktabasen ger ett golv att stå på, utan att begränsa möjligheterna till att både utgå från sin egen verklighet och från mer teoretiska, akademiska källor. Kortfattade kartor ger också ett ovärderligt stöd till elever med begränsade kunskaper i svenska, liksom för elever som av andra anledningar har svårt att ta sig igenom stora textmassor. När det viktigaste lektionsinnehållet synliggörs på detta sätt underlättas förståelsen av längre texter. Eleverna och läraren får ett gemensamt språk så att de kan diskutera skolarbetet och förstå varandra.

Tre sorters kartor

Det vi kallar kartor är alltså översiktliga kunskapsöversikter och guider. Man kan dela in kartorna i tre olika typer: faktaöversikter, guider och analysverktyg. Läs mer nedan om vad de innebär och hur de kan användas inom både ämnesundervisning och ämnesövergripande arbetssätt.

Faktaöversikter

Vad är det?

Kortfattade översikter i text och/eller bild som ger introduktioner till olika områden. De fokuserar på helheter, samband och mönster för att ge en ram att placera in mer detaljerad kunskap i, exempelvis från autentiska texter, föreläsningar och filmer.

Hur används de?

Översikterna är bra som introduktion till ett område, exempelvis genom att läraren presenterar området med översikten på projektorn. Om eleverna har översikterna utskrivna kan de anteckna ytterligare detaljer direkt på papperet tack vare luftig layout. Översikterna kan även avlasta arbetsminnet vid fördjupande studier genom att ge en tydlig ram åt längre och mer ostrukturerat källmaterial.

Exempel

Guider

Vad är det?

Instruktioner och exempel för skrivande av texttyper, planerande av muntliga presentationer, granskning av källor och liknande. Likt alla andra kartor är de så kortfattade som möjligt och fokuserar på att ge översikt över strukturen i texter och presentationer, snarare än att inkludera varje detalj.

Hur används de?

Guiderna är inte knutna till ett visst innehåll, utan kan användas som stöd i ett språkutvecklande arbetssätt i olika ämnen. De kan ofta användas som mallar där givna rubriker fylls med innehåll för att strukturera en längre text. De kan med fördel kombineras med exempeltexter som ger mer detaljerade, konkreta exempel på hur texten kan se ut när den är färdig.

Exempel

Analysverktyg

Vad är det?

Analysverktygen fungerar som tomma mallar för att strukturera upp sammanhang, orsak/verkan och likhet/skillnad.

Hur används de?

De tomma mallarna avlastar arbetsminnet för eleverna när de försöker förstå ett nytt område och kan skissa upp huvuddragen på papper. De kan användas som anteckningsunderlag vid föreläsningar och läsning. De kan även fyllas i av läraren för att ge eleverna en översikt över ett område, likt en faktaöversikt.

Exempel