100 historiska händelser

I denna hittar du 100 av de viktigaste händelserna sedan tidens början. Tidslinjen sträcker sig från Big bang för 13,8 miljarder år sedan, och ända fram till nutid.  

Tanken är att ge en översikt som placerar in kända händelser i den stora berättelse som är världshistorien. För mer material som synliggör mönster och trender, se vår huvudsida om historia.

Finns även som utskrivningsbara kort. Främst tänkta som spelkort, men kan även sättas upp på väggen.

Ge oss gärna feedback via mail, Instagram, Twitter eller Facebook. Vad saknar du? Vad är överflödigt? 

Teckenförklaring
fvt: före vår tideräkning (före Kristus)
evt: enligt vår tideräkning (efter Kristus)

Förhistoria är all tid från big bang till de första skriftliga källorna. Denna period ligger utanför det som historiker forskar på, och istället är det naturvetenskapliga och arkeologiska undersökningar som ger oss kunskap om denna långa period.

 • 1. Big bang

  Universum föds för 13,8 miljarder år sedan när all materia snabbt börjar expandera från en enda punkt.

 • 2. Första stjärnorna

  De första stjärnorna bildas när gravitationen drar samman moln av gas och stoff. Trycket från gravitationen får temperaturen att öka tills de tänds och brinner med en temperatur mellan 10 och 100 miljoner grader.

 • 3. Grundämnen bildas

  Det tidiga universum innehåller mest väte och helium, men stjärnor är varma nog att skapa nya grundämnen. Genom fusion slås nya och tyngre atomer samman för att bilda alla ämnen i det periodiska systemet.

 • 4. Solen föds

  En stjärna som alla andra, men betydligt viktigare för oss på jorden.

 • 5. Jorden bildas

  Strax efter solens bildande skapas också vår jord av överbliven materia som slås samman när den roterar runt solen. I miljoner år är det en het planet utan liv eller syre.

 • 6. Livets uppkomst

  De första tecknen på levande celler är ungefär 3,8 miljarder år gamla. Vi vet fortfarande inte säkert hur det första livet uppstod ur död materia, men det finns många teorier.

 • 7. Fotosyntesen

  För cirka 3,4 miljarder år sedan uppstod fotosyntesen för första gången i vattenlevande växter. Med hjälp av den omvandlades koldioxid och vatten till bland annat syre som vi behöver för att leva.

 • 8. Kambriska explosionen

  Under denna period utvecklas livet på jorden från enkla organismer som bakterier och plankton till större vattenlevande djur.

 • 9. Växter på land

  De första växterna börjar växa på land, vilket lägger grunden för djur att kunna överleva utanför vattnet.

 • 10. Djur på land

  De första djuren kravlar sig upp på land, lär sig lägga ägg i torra miljöer och utvecklas så småningom vidare till fåglar, reptiler och däggdjur.

 • 11. Dinosaurierna dominerar

  Vid den här tiden dominerar dinosaurierna djurlivet. Våra förfäder bland däggdjuren är möss och andra mindre djur som kan gömma sig under jorden men inte har en chans mot rovdjuren ovanför.

 • 12. Dinosaurierna dör

  En gigantisk asteroid slår ner i dagens Mexiko med en kraft motsvarande miljoner kärnvapen. Dammet och vattenångan som slungades ut i atmosfären blockerade solens strålar och ledde till att dinosaurierna utrotades.

 • 13. Första människan

  Den första människosläktingarna (homo) levde i nuvarande Etiopien.

 • 14. Första redskapen

  För cirka 2 miljoner år sedan började de tidiga människorna skapa enklare yxor som användes för att gräva, slakta djur och hugga ved.

 • 15. Homo sapiens

  Vår nuvarande underart bland människoaporna utvecklades vid den här tiden. Förutom att gå på bakbenen och ha händer anpassade för ett liv på marken har homo sapiens även större hjärna än övriga apor.

 • 16. Elden

  Det är osäkert exakt när människor lärde sig kontrollera elden, men när det skedde gav det oss möjligheten att äta en mer varierad kost. Inte minst blev det lättare att ta upp kalorier och näringsämnen från den tillagade maten.

 • 17. Första konsten

  Den äldsta hittade grottmålningen, föreställande ett djur, målas på Borneo.

 • 18. Jordbruk

  Människan upptäcker konsten att odla jorden i Västasien (Irak) och Kina runt denna tid. Det ger möjligheten att stanna kvar på en plats, få säkrare tillgång till mat och börja utveckla städer.

Människan börjar odla sin mat och stannar därför kvar på en plats. Det leder till att de första stora samhällena uppstår runt floder i Asien, Afrika och Centralamerika. Odlingen ger ett överskott av mat så att människor får tid över att börja utveckla teknik, vetenskap och kultur. Viktigast av allt: vi uppfinner skriftspråket.

 • 19. Hjulet

  Hjulet uppfinns i Mesopotamien och banar vägen för enklare transporter och i förlängningen även vattenhjul och många fler uppfinningar.

 • 20. Skrivkonsten

  Den första skrivkonsten (kilskriften) uppstår i Mesopotamien, troligen först för att bokföra lager av råvaror och resurser.

 • 21. Mesopotamien

  Under hela denna period blomstrade kulturen mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Många uppfinningar – allt från matematik och avloppssystem till öl – utvecklades här.

 • 22. Egypten

  Glastillverkning, båtbyggande, matematik, medicin och så klart byggandet av pyramiderna hör till några av de nya tekniker som utvecklades i Egypten under denna tid.

 • 23. Indus

  En av de första stora högkulturerna. Civilisationen sträckte sig från östra Afghanistan till västra Indien. Tekniker för jordbruk, avloppssystem och hantverk utvecklades här.

 • 24. Grunderna till hinduismen

  Migranter från Västasien (Iran) kommer till Indus med grunderna till hinduismen.

 • 25. Shangdynastin

  Den förmodat första civilisationen runt Gula floden i Kina. De äldsta kinesiska skriftliga källorna är från denna period.

 • 26. De 10 budorden

  Enligt Gamla testamentet gav Moses de tio budorden till judarna. Han anses som den viktigaste profeten inom judendomen, men är troligen en legend snarare än en verklig person.

 • 27. Nok i Nigeria

  En av de största tidiga civilisationerna i Afrika söder om Egypten. Utvecklade järnredskap, keramik och odling.

 • 28. Järnåldern inleds

  Att människor lärde sig framställda hårt järn och stål har varit otroligt viktigt för både vardagsföremål och teknisk utveckling. Några av de första platser som framställde järn var Hettiterna (Turkiet/Syrien) och i Västafrika.

 • 29. Mayakulturen växer fram

  Mayakulturen grundar sina första städer i Centralamerika, helt oberoende av kulturerna i Asien, Europa och Afrika.

 • 30. Ashurbanipals bibliotek

  Kungen Ashurbanipal i Assyrien (Mesopotamien) lät skapa ett bibliotek genom att kopiera texter och berättelser till brända lertavlor. Tack vare resterna av detta bibliotek vet vi mycket mer om Mesopotamien än vi gjort annars.

Civilisationen fortsätter att utvecklas. Skriften utvecklas och många texter finns bevarade till idag. Antiken innebär framför allt två stora och framstående europeiska samhällen: Grekland och Romarriket. Här utvecklas kultur, politik, teknik och vetenskap som fortfarande har inflytande på oss.

 • 31. Första mynten

  De första mynten utvecklas ungefär samtidigt i Kina, Indien, Turkiet och Grekland. De möjliggör enklare byteshandel med olika varor.

 • 32. Buddha föds

  Siddharta Gautama, grundaren av buddhismen, föds i Nepal.

 • 33. Romarriket grundas

  Rom hade varit en mäktig stad styrd av kungar, men i slutet på 500-talet fvt blir Rom en halvdemokratisk republik. De kommande tusen åren ska Romarriket dominera stora delar av Europa och Västasien.

 • 34. Aten blir en demokrati

  Aten i det antika Grekland inför ett demokratiskt system som levt kvar som inspiration till våra dagar. Demokratin gäller dock inte kvinnor och slavar.

 • 35. Alexander den store

  Kungen Alexander III av Makedonien erövrade stora landområden, spred grekisk kultur över världen och skapade kulturellt utbyte mellan Europa och Västasien.

 • 36. Qin enar Kina

  Qin sammanför stora delar av Kina till ett land. Han är bland annat känd för att ha bränt alla böcker för att ta kontroll över historieskrivningen, för att påbörja byggandet av kinesiska muren och för att ha knutit samman Kina med nya vägar.

 • 37. Handynastin

  Under Handynastin utvecklades Kina ekonomiskt, kulturellt och tekniskt. Kejsarna under Handynastin uppmuntrade till utbildning, till skillnad från föregångaren Qin.

 • 38. Pax Romana

  En lång period av fred och stabilitet i Romarriket ledde till att mycket ny teknik kunde utvecklas. Däribland finns avloppssystem, stenbelagda vägar med standardiserade mått, postväsende och juridiskt system.

 • 39. Jesus föds

  Grundaren av kristendomen föds. Han predikade sin syn på Gud och avrättades av romarna när han var i 30-årsåldern. Vår tideräkning baseras på Jesus födelse som år noll, men allt tyder på att han föddes senast år 4 fvt.

 • 40. Romarriket faller

  Barbarerna invaderar och får Romarriket att falla. Europas splittras så småningom upp i mindre stadsstater.

Romarrikets fall leder till ett splittrat Europa, olika mindre kungadömen, stadsstater och länder krigar mot varandra. Kina, Västasien och Indien är desto mäktigare och här bevaras också mycket av antikens vetenskapliga framsteg.

 • 41. Mohammed föds

  Grundare av islam och enligt muslimer Guds sista profet. Under hans liv enade han arabiska halvön under sin religion.

 • 42. Krutet

  Krutet uppfinns i Kina och sprids sedan vidare över världen.

 • 43. Avicenna

  Iransk upplysningsfilosof som kallats “den moderna läkekonstens fader”. Sammanställde medicinsk kunskap från antiken i sin bok Canon, som användes i hundratals år i både Europa och Västasien.

 • 44. Mongolväldet

  Djinghis Kahn grundade världshistoriens största sammanhängande imperium som sträckte sig över hela Asien. Riket var ett konstant hot mot både Kina, Västasien och Europa.

 • 45. Tenochtitlán

  En av världens största städer och aztekrikets centrum grundas detta år. Idag ligger Mexiko City på samma plats.

 • 46. Digerdöden

  Digerdöden – pesten – når Europa från Asien. 25% av befolkningen dog i Europa och Kina. Även mongolerna, Västasien och norra Afrika drabbades.

 • 47. Boktryckarkonsten

  Johannes Gutenberg utvecklar en tryckpress där bokstäver kan flyttas runt. Efter detta blir det långt billigare att trycka böcker och skriven kunskap kan spridas över världen. Gutenbergs bibel är en av de första massproducerade böckerna.

Christoffer Columbus upptäcker Amerika och både fredlig handel och aggressiv kolonialisering ökar. Konst och vetenskap uppvärderas under renässansen och upplysningen. Sammantaget får Europa resurser till att ta nästa steg mot världsherravälde.

 • 48. Christoffer Columbus

  Columbus åker över Atlanten i hopp om att hitta en ny sjöväg till Indien. Istället upptäcker han en ny kontinent som Europa inte känt till. Det blir starten för Europeisk erövring i hela Nord- och Sydamerika.

 • 49. Vasco da Gama

  Portugisen Vasco da Gama lyckas navigera till Indien genom att runda Afrikas sydspets.

 • 50. Reformationen

  Martin Luther protesterar mot den katolska kyrkan genom att skriva sina 95 teser. Detta startar den protestantiska reformationen av kristendomen.

 • 51. Första slavskeppet

  Slavar har funnits genom hela historien, men nu går det första transatlantiska slavskeppet mellan östra Afrika och Amerika. Det markerar starten på slaveriet i USA.

 • 52. Brittiska imperiet

  Storbritannien börjar kolonisera fjärran länder, däribland Nordamerika, Västindien och Indien. Detta blir första steget mot att göra England till en supermakt.

 • 53. Newton skriver Principia

  Isaac Newtons Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, en av naturvetenskapshistoriens mest inflytelserika böcker, ges ut. Den förklarar gravitation och andra fysiska lagar på ett sätt som i stora drag fortfarande anses korrekt.

 • 54. Sjuårskriget

  Europeiska stormakter utkämpar ett världskrig. England tillhör vinnarna och tar kontroll över fler kolonier. Kriget innebär också stora utlandsskulder för flera länder, vilket skapar en politisk oro som utlöser både Amerikanska och Franska revolutionen.

Uppfinningen av ångmaskinen – driven med fossilt kol – samt utvecklingen av bensin, fotogen och oljeborrning ger oss helt nya möjligheter. Den industriella revolutionen förändrar livet och planeten i grunden.

 • 55. Ångmaskinen

  England har hittat stora mängder fossilt kol men använder det mest till värme och ineffektiva ångmaskiner. James Watt uppfinner en mer effektiv ångmaskin som kan driva fabrikerna i England. Den industriella revolutionen startar.

 • 56. Amerikanska revolutionen

  Nordamerika har varit en engelsk koloni, men gör uppror för att bli ett fritt land. Deras revolution inspirerar till fler revolutioner i Frankrike och Latinamerika.

 • 57. Franska revolutionen

  Frankrike tar första stegen mot demokrati i en revolution som sprider upplysningens idéer över Europa.

 • 58. Haiti gör uppror

  Haiti följer USA:s exempel och gör uppror mot de franska kolonialherrarna. Det inleder en våg av självständighetsuppror där stora delar av Latinamerika slänger ut sina Europeiska kolonisatörer.

 • 59. Första järnvägen i England

  Den första ångdrivna järnvägen byggs i Durham, England. Snart kan råvaror och färdiga produkter transporteras över hela landet och industrierna växer.

 • 60. Den elektriska motorn

  Den första elektriska motorn uppfinns. Den kan omvandla elektricitet till rörelse – och tvärtom. Den omvända effekten öppnar för att skapa kraftverk som genererar el.

 • 61. Opiumkrigen

  England har tjänat stora pengar på att sälja opium till Kina. Kina försöker förbjuda den skadliga drogen, vilket leder till krig. England vinner och resultatet blir starkare kontroll över Kina.

 • 62. Fotogen uppfinns

  Råolja har används som bränsle och byggmaterial i tusentals år, men när skotten James Young lyckas skapa fotogen ur oljan lägger det grunden för fler användningsområden. Bensinåldern och den moderna oljeborrningen tar fart.

 • 63. Om arternas uppkomst

  Charles Darwin släpper sin bok Om arternas uppkomst som revolutionerar vår syn på evolutionen av jordens djurliv.

 • 64. Slaveriet avskaffas i USA

  Efter inbördeskriget mellan nord- och sydstater avskaffas slaveriet i USA.

 • 65. Kapitalet

  Karl Marx skriver boken som ska inspirera politiska rörelser över hela världen, från kommunister till socialdemokrater.

 • 66. Dynamiten

  Alfred Nobel uppfinner dynamiten – ett nytt, mer lätthanterligt sprängämne. Dynamiten kan användas i krig men också till de gruvor som behövs för industrialiseringen.

 • 67. Glödlampan

  Thomas Edison utvecklar en effektiv glödlampa.

 • 68. Vaccinet

  Louis Pasteur forskade på bakterier och uppfann bland annat vaccinet, pastörisering och sterilisering: tre av de viktigaste skydden mot bakterier som bidragit till att höja livslängden i hela världen.

 • 69. Europa koloniserar Afrika

  Europa har tidigare inte lyckats kolonisera Afrika, men tack vare effektivare malariamediciner och uppfinnandet av kulsprutan kan de nu ta kontroll över nästan hela kontinenten.

 • 70. Radio

  Guglielmo Marconi gör den första radiosändningen som når över Atlanten.

 • 71. Flygplanet

  För första gången lyckas bröderna Wright konstruera ett fungerande motordrivet flygplan. Efter det går utvecklingen snabbt och förändrar både resande och krigsföring.

 • 72. T-forden

  Henry Ford startar sin fabrik för masstillverkning av T-forden – en bil som vanliga amerikaner har råd med. Detta blir starten både för massbilism och för nya, mer effektiva fabriker med löpande band.

 • 73. Första världskriget

  De europeiska staternas konkurrens trappas upp till fullt krig. Stora delar av världen dras in i kriget som slutar med nio miljoner döda soldater. Efter kriget har Europas karta ritats om och spillrorna av Tyskland blir en perfekt grogrund för nazismen.

 • 74. Relativitetsteorin

  Albert Einsteins speciella samt allmänna relativitetsteorier (1905 och 1915) säger bland annat att inget kan färdas fortare än ljuset, ger formeln för hur mycket energi som finns i massa (E=mc2) samt utvecklingar av Newtons teorier om gravitation.

 • 75. Ryska revolutionen

  Inspirerade av Marx idéer tar arbetarråd över Ryssland från tsardiktaturen. Bolsjevikpartiet, ledda av Lenin, tar kontroll över staten och inför en ny, kommunistisk diktatur.

 • 76. Allmän rösträtt i Sverige

  Sverige inför allmän rösträtt för (nästan) alla vuxna män och kvinnor. Förespråkarna är inspirerade av upplysningens och marxismens idéer. Det första öppna riksdagsvalet hölls sedan 1921.

 • 77. Brittiska imperiet störst

  Vid denna tid har Storbritannien kolonier eller annan kontroll över ungefär en fjärdedel av jordens yta. Det är det största imperiet som existerat och är huvudanledningen till att engelska fortfarande talas över hela världen.

 • 78. Depressionen

  Efter ett 1920-tal med optimism och vild börshandel kraschar ekonomin och skickar ner USA i sin kanske värsta ekonomiska kris någonsin.

 • 79. Förintelsen

  Utrotningen av sex miljoner judar samt miljoner romer, kommunister och funktionshindrade. Förintelsen kan sägas inledas med de diskriminerande Nürnberglagarna 1935 och fortsatte att trappas upp tills Tyskland förlorade kriget.

 • 80. Andra världskriget

  Hitlers Tyskland drar in Europa och världen i ännu ett krig. Kriget är den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia och slutar med minst 50 miljoner dödsoffer.

 • 81. Penicillinet

  1928 lyckas Alexander Fleming identifiera en mögelsvamp med antibakteriella egenskaper. 1942 börjar den masstillverkas och många liv kan räddas. Idag är allt fler bakterier resistenta efter överanvändning av antibiotika.

 • 82. Förenta nationerna

  För att förhindra framtida krig enas den absoluta majoriteten av världens länder om att gå samman i Förenta Nationerna – FN.

 • 83. Kalla kriget

  Efter andra världskriget slut är läget spänt mellan kommunistiska Sovjetunionen och kapitalistiska USA. Rädslan för atombomben förhindrar fullt krig, men mängder av mindre krig och konflikter utkämpas mellan supermakterna.

 • 84. Vietnamkriget

  Som en del av Kalla kriget går USA in i Vietnam för att hindra att landet blir kommunistiskt. Efter långa strider och miljoner dödsfall (främst Vietnameser) tvingas USA erkänna sig besegrat.

 • 85. Transistorn

  Transistorer finns i nästan alla elektriska maskiner, framför allt datorer. De styr elektriciteten i datorn och kan slås av och på flera miljoner gånger per sekund, vilket är grunden till att datorer kan bearbeta information i elektrisk form.

 • 86. Indien blir självständigt

  Indien blir självständigt från Storbritannien efter en fredlig kamp ledd av bland annat Gandhi.

 • 87. Kol- och stålgemenskapen

  Det första steget mot EU tas i ett handelsavtal som även ska tjäna som en garanti för fred. Förhoppningen är att gemensam handel även ska leda till fred mellan länderna.

 • 88. Solcellen

  Den första praktiskt användbara solcellen demonstreras. På grund av sitt höga pris används de inledningsvis främst på satelliter.

 • 89. Det stora språnget

  Mao Tse Tung och kommunistpartiet försöker snabbt effektivisera jordbruket i Kina. Maktmissbruk på lokal nivå och människors rädsla för att rapportera in dåliga skördar leder till att livsnödvändig mat skickas in till staten och miljoner människor svälter ihjäl.

 • 90. Mikrochipet

  Mikrochipet är en samling transistorer på en liten yta. De används i nästan allt elektroniskt, främst datorer, mobiltelefoner och liknande. Chippet gjorde tillverkning ännu billigare och maskinerna mindre, vilket lett till digitaliseringen av hela samhället.

 • 91. P-pillret

  P-pillret uppfinns och ger oss ökade möjligheter att välja när och om vi vill bli föräldrar. Inte minst ger det kvinnor ökad frihet att arbeta och studera.

 • 92. Civil rights act

  Efter slaveriets avskaffande levde diskriminerande lagar kvar i USA. Efter medborgarrättsrörelsen protester avskaffas dessa slutligen 1965 och svarta och vita blir lika inför lagen.

 • 93. Månlandningen

  Efter en lång rymdkapplöpning mellan USA och Sovjetunionen lyckas USA landa en bemannad farkost på månen.

 • 94. Roe v. Wade

  Efter att abort varit förbjudet i USA sedan början av 1800-talet slår Högsta domstolen fast att det ska legaliseras. Liknande lagstiftning genomförs i många länder vid samma tid.

 • 95. Berlinmuren

  Muren mellan kommunistiska Östberlin och kapitalistiska Västberlin rivs av tillströmmande folkmassor. Inte långt därefter faller den sovjetiska diktaturen samman.

 • 96. Internet

  Tim Berners-Lee på CERN lägger upp den första offentliga hemsidan på vad som ska bli ett globalt internet. Han skapar senare den första webbläsaren som gör det möjligt att surfa runt mellan de få sidor som finns.

 • 97. Apartheid avskaffas

  Efter nästan 50 år av rasistisk åtskillnad mellan svarta och vita faller apartheidsystemet samman efter långa protester. Medborgarrättskämpen Nelson Mandela väljs till president.

 • 98. 11:e september

  11 september kraschar flygplan in i World Trade Center i New York samt i försvarshögkvarteret Pentagon. Det blir starten på en ny terrorvåg, ökat antiterrorarbete i många länder samt amerikanska invasioner av Afghanistan och Irak.

 • 99. Human Genome Project

  Efter ett stort forskningssamarbete mellan flera länder presenteras resultatet: en nästan total kartläggning av människans DNA. Upptäckten har gjort det lättare att förstå sjukdomar och skapa bättre läkemedel.

 • 100. Webb 2.0

  Det tidiga internet var mestadels långsamt och enkelriktat – människor kunde besöka hemsidor och skicka email. Webb 2.0 innebär kraftigt ökad hastighet i kommunikationen via sociala medier och andra interaktiva funktioner.